Hợp đồng khoán việc (còn gọi là hợp đồng thuê khoán việc) là sự thỏa thuận của hai bên. Theo đó, bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và khi hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng khoán việc ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Khoán Việc Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:../HĐKV)

………………….. , ngày …… tháng …… năm ……….. 

BÊN A (BÊN THUÊ):…………………………………….. 

CÔNG TY : ………………………………………………….. 

Địa chỉ : ……………………………………………………….. 

Điện thoại : ……………………….,,,,,,,,  Fax: …………..

Đại diện : …………………………………………………

Chức vụ : …………………………………………………

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà : …………………………………………………

Sinh ngày : ……………………………………………..

Địa chỉ : …………………………………………………

CMND số : …………………………………………….

Nơi cấp : ………………………………………………..

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

hop-dong-khoan-viec-1
Hợp đồng khoán việc trang 1

Điều 1. Nội dung công việc

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc

Thực hiện trong thời gian 06 tháng, từ ngày …….. đến ngày ….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

3.1. Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là: …….  VNĐ.

(Bằng chữ:……………………………………);

3.2. Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là: ……………………. VNĐ;

3.3. Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.

3.4. Hình Thức thanh toán: ……………………………… 

hop-dong-khoan-viec-2
Hợp đồng khoán việc trang 2

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1. ……………………………………………………………….. 

4.2. ………………………………………………………………… 

4.3. ………………………………………………………………… 

4.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1. ………………………………………………………………….  ;

5.2…………………………………………………………………..  ;

5.3. ……………………………………………………………….. ;

5.4. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận;

5.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

hop-dong-khoan-viec-3
Hợp đồng khoán việc trang 3

Điều 6. Điều khoản chung

6.1. Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

6.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;

6.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;

6.4. Hợp đồng này gồm trang Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ bản.

BÊN A
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)
hop-dong-khoan-viec-4
Hợp đồng khoán việc trang 4

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Khoán Việc tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.