Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất là hợp đồng dân sự, theo đó, bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất và nhà ở của mình thế chấp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo các điều kiện, nội dung, hình thức được quy định trong của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đấtphần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Thế Chấp Nhà Ở Và Quyền Sử Dụng Đất Mới Nhất

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT[1]

Số: ……./……./BĐ

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm 200……., tại Ngân hàng ………………………….. chúng tôi gồm:

 1. Bên thế chấp[2]:…….…………………………………………………………………………………………
 • Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………..
 • Điện thoại : ………………………………….. Fax : ………………………………………………………
 • ĐKKD số : ………………………………….. Nơi cấp : ……………….. ngày: ………………………….     
 • Người đại diện:…………………………….. Chức vụ : ………………………………………………………
 • CMND số : ………………………………….. Nơi cấp : ……………….. ngày: ………………………….
 • Số tài khoản tiền gửi đồng VN:……… ……. Tại Ngân hàng………………………………….
 • Số tài khoản tiền gửi ngoại tệ:……….. ……. Tại Ngân hàng………………………………….
 • Giấy uỷ quyền số: ……. ………………… ngày : ……………….. của  : …………………………..
 1. Bên nhận thế chấp: Ngân hàng ……………………………………………………………………….
 • Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………..
 • Điện thoại : ………………………………….. Fax : ………………………………………………………
 • ĐKKD số : ………………………………….. Nơi cấp : ……………….. ngày: ………………………….     
 • Đại diện : ………………………………….. Chức vụ : ………………………………………………………
 • Giấy uỷ quyền số: ……. ………………… ngày : ……………….. của   :…………………………..

(Dưới đây, Bên nhận thế chấp được gọi tắt là “NGÂN HÀNG”)
Cùng nhau thỏa thuận và ký Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng dất  
theo các nội dung dưới đây:

 • Nghĩa vụ được bảo đảm
 1. Bên thế chấp đồng ý thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của mình đối với NGÂN HÀNG, bao gồm nhưng không giới hạn là: Tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi quá hạn, chi phí xử lý Tài sản, các khoản chi phí khác và tiền bồi thường thiệt hại theo (các) Hợp đồng tín dụng ký với NGÂN HÀNG kể từ ngày các bên ký Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất này.
 2. Nghĩa vụ được bảo đảm đối với các Hợp đồng tín dụng theo thoả thuận tại khoản 1 của Điều này bao gồm cả các nghĩa vụ quy định tại các Phụ lục trong trường hợp Hợp đồng tín dụng được gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc có sự sửa đổi, bổ sung làm thay đổi nghĩa vụ được bảo đảm.
 3. Tổng giá trị nghĩa vụ được bảo đảm sẽ giảm theo mức độ giảm giá trị của tài sản thế chấp được xác định lại trong các Biên bản định giá lại hoặc các phụ lục hợp đồng được ký giữa các bên và cũng được sử dụng theo nguyên tắc trên. Tổng mức cho vay trong trường hợp này cũng giảm tương ứng mà không cần có sự đồng ý của Bên thế chấp.
hop-dong-the-chap-nha-o-va-quyen-su-dung-dat-1
Hợp thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất trang 1
 • Tài sản thế chấp

Tài sản thế chấp là nhà và quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Bên thế chấp (dưới đây gọi tắt là “Tài sản”), chi tiết về Tài sản được mô tả đầy đủ theo các văn bản (Hợp đồng, giấy tờ, tài liệu) dưới đây:

 1. Quyền sử dụng đất của Bên thế chấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở số ……. do ……. cấp ngày ……., cụ thể như sau:
 • Thửa đất số : ……………………………………………………………………………………….
 • Tờ bản đồ số : ……………………………………………………………………………………….    
 • Địa chỉ thửa đất : ……………………………………………………………………………………….
 • Diện tích : ……. m2 (…….)………………………………………………………………….
 • Hình thức sử dụng :
 • Sử dụng riêng : ……. m2……………………………………………………………………………
 • Sử dụng chung : ……. m2……………………………………………………………………………
 • Mục đích sử dụng : ……………………………………………………………………………………….
 • Thời hạn sử dụng : ……………………………………………………………………………………….
 • Nguồn gốc sử dụng : ……………………………………………………………………………………….
 • Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ………………………………………………
 1. Tài sản là nhà ở gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở số ……. do ……. cấp ngày ……., cụ thể như sau:
 • Loại nhà : …………………………………………………………………………………
 • Tổng diện tích sử dụng : ……. m2……………………………………………………………………..
 • Diện tích xây dựng : ……. m2……………………………………………………………………..
 • Kết cấu nhà : …………………………………………………………………………………
 • Số tầng : …………………………………………………………………………………
 1. Các khoản tiền bảo hiểm (nếu có) và toàn bộ vật phụ, cây trồng, trang thiết bị kèm theo, phần giá trị công trình, diện tích cải tạo, đầu tư xây dựng thêm gắn liền với Tài sản cũng đều thuộc Tài sản theo Hợp đồng này, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Giá trị Tài sản thế chấp
 1. Tổng giá trị Tài sản nêu tại Điều 2 Hợp đồng này do Bên thế chấp và NGÂN HÀNG thoả thuận xác định là ……. đồng theo Biên bản định giá tài sản ngày …….. Mức giá định giá trên chỉ được làm mức giá trị tham chiếu để xác định mức cho vay tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng, không sử dụng để áp dụng trong trường hợp xử lý tài sản.
 2. Với giá trị tài sản này, NGÂN HÀNG đồng ý cho Bên thế chấp vay tổng số tiền (nợ gốc) cao nhất là ……. đồng.
hop-dong-the-chap-nha-o-va-quyen-su-dung-dat-2
Hợp thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất trang 2
 • Quyền và nghĩa vụ của Bên thế chấp
 1. Bên thế chấp có các quyền sau:
 2. Được vay vốn theo các điều kiện tại Hợp đồng tín dụng ký với NGÂN HÀNG và Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng này.
 3. Được khai thác, sử dụng Tài sản, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ Tài sản nếu hoa lợi, lợi tức không thuộc Tài sản.
 4. Được đầu tư hoặc cho người thứ ba đầu tư vào Tài sản để làm tăng giá trị của Tài sản nhưng phải thông báo cho NGÂN HÀNG biết trước bằng văn bản và toàn bộ giá trị đầu tư cũng thuộc về tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác bằng văn bản.
 5. Được nhận lại bản gốc các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu Tài sản đã giao cho NGÂN HÀNG khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng này.
 6. Được yêu cầu NGÂN HÀNG bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng bản gốc các giấy tờ về Tài sản.
 7. Được cho thuê, cho mượn Tài sản, nếu có văn bản chấp thuận của NGÂN HÀNG nhưng phải thông báo cho Bên thuê, Bên mượn Tài sản biết về việc Tài sản cho thuê, cho mượn đang được thế chấp tại NGÂN HÀNG, đồng thời phải thoả thuận trong hợp đồng cho thuê, cho mượn: “Nếu tài sản cho thuê, cho mượn bị xử lý để thu hồi nợ, Bên thuê, Bên mượn có trách nhiệm giao tài sản cho NGÂN HÀNG và hợp đồng cho thuê, cho mượn sẽ chấm dứt (kể cả trường hợp hợp đồng thuê tài sản chưa hết hiệu lực)”.
 8. Được bổ sung, thay thế Tài sản bằng tài sản bảo đảm khác và được bán, trao đổi, tặng, cho, góp vốn liên doanh bằng Tài sản nếu được NGÂN HÀNG chấp thuận bằng văn bản.
 9. Được bán, chuyển nhượng một phần Tài sản là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh với giá trị tương ứng (theo tỷ lệ cho vay so với giá trị Tài sản) với số tiền đã trả nợ, nếu việc giải chấp một phần Tài sản không ảnh hưởng đến tính chất, tính năng sử dụng ban đầu và giá trị của phần tài sản còn lại. Việc bán, chuyển nhượng phải được NGÂN HÀNG chấp thuận bằng văn bản.
 10. Bên thế chấp có các nghĩa vụ sau:
 11. Phải giao bản gốc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp Tài sản cho NGÂN HÀNG trước hoặc ngay khi ký Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng này.
 12. Phải thực hiện công chứng, chứng thực Hợp đồng thế chấp, đăng ký, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của NGÂN HÀNG, chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến việc đăng ký thế chấp theo quy định của Pháp luật, kể cả trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp này;
 13. Phải thông báo bằng văn bản cho NGÂN HÀNG về quyền của Bên thứ ba đối với Tài sản (nếu có). Trong trường hợp không thông báo thì NGÂN HÀNG có quyền huỷ Hợp đồng này và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì Hợp đồng này và chấp nhận quyền của Bên thứ ba đối với Tài sản nếu bên/các bên thứ ba ký xác nhận đồng ý về việc thế chấp Tài sản theo Hợp đồng này.
 14. Không được sử dụng Tài sản để thế chấp hoặc bảo đảm cho nghĩa vụ khác; không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, góp vốn hoặc có bất kỳ hình thức nào chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng Tài sản; không được làm giảm giá trị, thay đổi mục đích sử dụng của Tài sản, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của NGÂN HÀNG.
 15. Không được bán các công trình được xây dựng, đầu tư trên Tài sản, trừ trường hợp công trình được xây dựng, đầu tư để bán, thì Bên thế chấp được bán nếu được NGÂN HÀNG chấp thuận bằng văn bản, nhưng phải dùng toàn bộ số tiền và tài sản có được từ việc bán để thay thế cho tài sản bảo đảm đã bán hoặc trả nợ cho NGÂN HÀNG.
 16. Phải giao Tài sản cho NGÂN HÀNG để xử lý nếu không thực hiện đúng hạn và đầy đủ các nghĩa vụ nêu tại Điều 1 Hợp đồng này. Chịu các chi phí định giá, đánh giá lại Tài sản, các chi phí liên quan đến việc xử lý Tài sản và các chi phí khác phải nộp theo quy định pháp luật.
 17. Mua và chịu chi phí mua bảo hiểm vật chất đối với Tài sản trong suốt thời gian vay vốn theo yêu cầu của NGÂN HÀNG. Hợp đồng bảo hiểm được mua với hình thức có thể chuyển nhượng được và ký hậu theo lệnh/ký hậu đích danh NGÂN HÀNG; hoặc hợp đồng bảo hiểm nêu rõ người thụ hưởng là NGÂN HÀNG; đồng thời lập văn bản ủy quyền cho NGÂN HÀNG được hưởng tiền bảo hiểm; giao bản chính hợp đồng bảo hiểm và văn bản ủy quyền cho NGÂN HÀNG giữ. Trường hợp xảy ra các sự kiện bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm đối với Tài sản thì Bên thế chấp phải phối hợp với NGÂN HÀNG để tiến hành các thủ tục nhận tiền bảo hiểm từ tổ chức bảo hiểm để trả nợ cho NGÂN HÀNG. Trường hợp Bên thế chấp không mua, thì NGÂN HÀNG mua bảo hiểm thay cho Bên thế chấp và được tự động khấu trừ vào số tiền trả nợ của Bên thế chấp.
 18. Phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NGÂN HÀNG kiểm tra định kỳ hoặc bất thường Tài sản; phải thông báo kịp thời cho NGÂN HÀNG những thay đổi đối với Tài sản; phải áp dụng các biện pháp cần thiết kể cả phải ngừng việc khai thác nếu việc tiếp tục khai thác Tài sản có nguy cơ làm mất hoặc giảm giá trị của Tài sản.
 19. Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng, huỷ hoại, mất mát, giảm sút giá trị thì Bên thế chấp trong thời hạn 10 ngày hoặc thời hạn khác theo yêu cầu của NGÂN HÀNG, phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, nếu không thực hiện được, thì phải trả nợ NGÂN HÀNG trước hạn.
 20. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
hop-dong-the-chap-nha-o-va-quyen-su-dung-dat-3
Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất trang 3
 • Quyền và nghĩa vụ của NGÂN HÀNG
 1. NGÂN HÀNG có các quyền sau:
 2. Được yêu cầu Bên thế chấp cung cấp thông tin về thực trạng Tài sản và giám sát, kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ Tài sản;
 3. Lưu giữ bản gốc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu Tài sản của Bên thế chấp.
 4. Được yêu cầu Bên thế chấp, Bên thuê, mượn Tài sản phải ngừng việc cho thuê, cho mượn, khai thác, sử dụng, phải áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác nếu việc khai thác, sử dụng Tài sản có nguy cơ làm huỷ hoại hoặc giảm sút giá trị. Nếu Bên thế chấp, Bên thuê, mượn Tài sản không thực hiện được, thì NGÂN HÀNG có quyền thu nợ trước hạn.
 5. Được quyền yêu cầu Bên thế chấp hoặc bên thứ ba giữ Tài sản giao Tài sản cho mình để xử lý thu hồi nợ trong trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà Bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ các nghĩa vụ cam kết.
 6. Được quyền chuyển giao quyền thu hồi nợ, uỷ quyền cho bên thứ ba xử lý Tài sản theo quy định của Hợp đồng này hoặc quy định pháp luật có liên quan.
 7. Được nhận tiền bảo hiểm trực tiếp từ cơ quan, tổ chức bảo hiểm để thu nợ trong rủi ro xảy ra mà Tài sản đã được bảo hiểm.
 8. Được xử lý tài sản theo quy định của Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng này và các quy định pháp luật liên quan để thu hồi nợ.
 9. Các quyền khác theo thoả thuận hoặc quy định của pháp luật.
 10. NGÂN HÀNG có các nghĩa vụ sau:
 11. Bảo quản an toàn bản gốc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu Tài sản của Bên thế chấp.
 12. Trả lại bản gốc các giấy tờ về Tài sản khi Bên thế chấp đã hoàn thành nghĩa vụ bảo đảm hoặc Tài sản được thay thế bằng tài sản bảo đảm khác hoặc giao cho người mua Tài sản khi Tài sản được xử lý theo quy định của Hợp đồng này và quy định pháp luật liên quan.
 13. Trả lại bản gốc các giấy tờ về tài sản (nếu có) tương ứng với số nợ Bên thế chấp đã trả, nếu việc giải chấp một phần tài sản không ảnh hưởng đến tính chất, tính năng sử dụng ban đầu và giá trị của tài sản thế chấp còn lại.
 14. Bồi thường thiệt hại nếu làm hư hỏng, mất bản gốc các giấy tờ về Tài sản của Bên thế chấp.
hop-dong-the-chap-nha-o-va-quyen-su-dung-dat-4
Hợp thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất trang 4
 • Xử lý Tài sản
 1. Các trường hợp xử lý Tài sản:
  1. Khi đến thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp phải trả nợ trước hạn) theo Hợp đồng tín dụng mà Bên thế chấp không thực hiện, thực hiện không đúng, không đủ hoặc vi phạm nghĩa vụ trả nợ NGÂN HÀNG;
  2. Khi tài sản thế chấp hư hỏng, xuống cấp, giảm giá trị theo quy định của Hợp đồng này nhưng Bên thế chấp không khôi phục, bổ sung, thay thế được tài sản khác theo yêu cầu của NGÂN HÀNG hoặc khôi phục, bổ sung, thay thế không đủ giá trị thế chấp ban đầu;
  3. Các trường hợp pháp luật quy định Tài sản phải được xử lý để Bên thế chấp thực hiện nghĩa vụ khác đã đến hạn.
  4. Bên thế chấp[3] thực hiện chuyển đổi (cổ phần hoá, chia, tách, sáp nhập, chuyển nhượng hoặc thay đổi loại hình tổ chức hoạt động ) mà:

–       Không trả hết nợ gốc và lãi vay được bảo đảm bằng tài sản cho NGÂN HÀNG trong vòng 30 ngày kể từ khi có quyết định chuyển đổi; hoặc
[1] Áp dụng trong trường hợp Bên vay vốn đồng thời là Bên thế chấp
[3] Trường hợp Bên thế chấp là cá nhân, vợ chồng hoặc hộ gia đình thì bỏ các quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 1 Điều 6 Hợp đồng này.

 

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Thế Chấp Nhà Ở Và Quyền Sử Dụng Đất tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.