Hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng”. Như vậy, trong khi các hợp đồng thông thường tách riêng từng phần thiết kế, mua sắm vật tư, xây lắp thi công thì hợp đồng EPC là tổng hợp của tất cả các hạng mục trên. Loại hợp đồng này hiện được nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước sử dụng cho các dự án công nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng tổng thầu EPC phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Tổng Thầu EPC Mới Nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….. tháng…. năm….

HỢP ĐỒNG TỔNG THẦU EPC

THIẾT KẾ, CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số……….. /..…….

Theo văn bản ( quyết định, phê duyệt, đề nghị ) hoặc sự thỏa thuận của…………………………………..

Hôm nay, ngày……tháng…….năm…….tại………………………..chúng tôi gồm các bên dưới đây

I. Các bên ký hợp đồng:

 1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):

– Chủ đầu tư:………………………………………………………………………………………………….

Do Ban quản lý:……………………………………………………………………………..làm đại diện.

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………..

– Họ tên, chức vụ người đại diện (người được uỷ quyền):……………………………

– Điện thoại:……………………; Fax:………………..; Email: …………………( nếu có )

– Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị: ………….

– Mã số thuế:……………………………………………………………………….

– Theo văn bản ủy quyền số…………………………………………… ( nếu có )

 1. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):

– Tên nhà thầu: …………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

– Họ tên, chức vụ người đại diện ( hoặc người được uỷ quyền ): …………

– Điện thoại:……… ………; Fax:………………..; Email: ……………………..( nếu có )

– Số hiệu tài khoản giao dịch tại kho bạc hoặc tại tổ chức tín dụng của đơn vị: ………….

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………

– Theo văn bản ủy quyền số ………………………………………………………………..( nếu có )

– Chứng chỉ năng lực hành nghề số: …………..do…………cấp ngày … tháng … năm …

hop-dong-tong-thau-epc-1
Hợp đồng tổng thầu EPC trang 1

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI CÁC THOẢ THUẬN SAU:

 1. Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng:

Bên B cam kết thực hiện công việc Bên A giao: “thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình… ” theo đúng quy định của Hợp đồng để hoàn thành công trình.

 1. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật:
 2. Thời gian và tiến độ thực hiện:
 3. Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng
 4. Bảo hành công trình:
 5. Giá trị hợp đồng:

Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp: ( quy định tại Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng )

 1. Thanh toán hợp đồng:

7.1. Tạm ứng:

7.2. Thanh toán hợp đồng:

7.3. Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

7.4. Đồng tiền thanh toán:

– Đồng tiền áp dụng để thanh toán là tiền Việt Nam;

– Đồng tiền áp dụng để thanh toán là ngoại tệ ( tiền …….. );

 1. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng:
 2. Bảo hiểm: trong quá trình thực hiện thi công xây dựng, các bên phải mua bảo hiểm theo quy định hiện hành

10.Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:

 1. Bất khả kháng:
 2. Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng
 3. Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng:
 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
hop-dong-tong-thau-epc-2
Hợp đồng tổng thầu EPC trang 2

Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của Bên giao thầu và nhận thầu, hai bên thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của Bên B

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc của Bên giao thầu và nhận thầu, hai bên thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của Bên A

 1. Ngôn ngữ sử dụng:
 2. Các tài liệu dưới đây là một phần không tách rời của thoả thuận này và cùng tạo thành hợp đồng tổng thầu EPC; bao gồm:

a/ Hồ sơ mời thầu

b/ Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;

c/ Điều kiện riêng và điều kiện chung ( theo danh mục đính kèm );

d/ Đề xuất của nhà thầu;

đ/ Các chỉ dẫn kỹ thuật;

e/ Các bản vẽ thiết kế;

f/ Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;

g/ Các bảng, biểu;

h/ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đối với tiền tạm ứng và các bảo lãnh khác nếu có;

i/ Các biên bản đàm phán hợp đồng;

k/ Các tài liệu khác có liên quan.

Các bên tham gia hợp đồng thoả thuận về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu hợp đồng trên đây.

hop-dong-tong-thau-epc-3
Hợp đồng tổng thầu EPC trang 3
 1. Điều khoản chung

– Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.

– Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Hợp đồng làm thành …. có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ … bản, Bên B giữ … bản;

– Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày

                           CHỦ ĐẦU TƯ                                     TỔNG THẦU EPC

ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG
(Kèm theo Mẫu Hợp đồng tổng thầu EPC)

 1. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG
 2. Các điều kiện chung

1.1. Các định nghĩa

1.2. Diễn giải

1.3. Các thông tin

1.4. Luật và ngôn ngữ

1.5. Thứ tự ưu tiên của các tài liệu

1.6. Thoả thuận hợp đồng

1.7. Nhượng lại

1.8. Sự cẩn trọng và cung cấp tài liệu

1.9. Cẩn mật

1.10. Chủ đầu tư sử dụng tài liệu của nhà thầu

1.11. Nhà thầu sử dụng tài liêu của Chủ đầu tư

1.12. Các chi tiết bí mật

1.13. Tuân thủ luật pháp

1.14. Đồng trách nhiệm và đa trách nhiệm

 1. Chủ đầu tư

2.1. Quyền tiếp cận công trường

2.2. Giấy phép, chứng chỉ hoặc giấy chứng thuận

2.3. Nhân lực của Chủ đầu tư

2.4. Những người được uỷ quyền

2.5. Các chỉ dẫn

2.6. Quyết định

hop-dong-tong-thau-epc-4
Hợp đồng tổng thầu EPC trang 4
 1. Nhà thầu

3.1. Trách nhiệm chung của nhà thầu

3.2. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

3.3. Đại diện nhà thầu

3.4. Nhà thầu phụ

3.5. Không áp dụng

3.6. Hợp tác

3.7. Định vị các mốc

3.8. Các quy định về an toàn

3.9. Đảm bảo chất lượng

3.10. Dữ liệu về công trường

3.11. Tính đầy đủ của giá hợp đồng

3.12. Các khó khăn không lường trước được

3.13. Quyền về đường đi và phương tiện

3.14. Đường vào công trường

3.15. Vận chuyển hàng hoá

3.16. Thiết bị nhà thầu

3.17. Bảo vệ môi trường

3.18. Điện, nước và khí đốt

3.19. Các thiết bị và vật liêu Chủ đầu tư cấp

3.20. Báo cáo tiến độ

3.21. An ninh trên công trường

3.22. Các hoạt động trên công trường của nhà thầu

 

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Tổng Thầu EPC tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.