Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Làm Việc Xác Định Thời Hạn Mới Nhất

Bộ, ngành, địa phương: ……
Đơn vị: ………………
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số:         /HĐLV

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(dành cho đổi tượng dưới 18 tui)

– Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Căn cứ Quyết định số: …….. của ……. về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng ……

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:……………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………..

Đại diện cho đơn vị (1).……………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………..

Và một bên là Ông/Bà:……………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………..

Trình độ đào tạo…………………………………………………….. :

Chuyên ngành đào tạo:……………………………………………………..

Năm tốt nghiệp:……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại:……………………………………………………..

Số CMND:……………………………………………………..

 Cấp ngày ……. tháng …….. năm …….. tại……………………………….

Và người đại diện là (2) Ông/Bà:………………………………………………

Sinh ngày …….. tháng …… năm …………. tại ………………………………

Địa chỉ thường trú tại:……………………………………………………..

Số CMND:……………………………………………………..

Cấp ngày ……. tháng …….. năm …….. tại………………………………….…..

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. THI HẠN VÀ NHIỆM VỤ HỢP ĐNG

Thời hạn của Hợp đồng từ ngày……tháng … năm ……đến ngày … tháng …. năm……

Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày …….. tháng …. năm …. đến ngày…… tháng …….năm………

– Địa điểm làm việc (3):   ………………………………………………………

Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………

Chức vụ (nếu có): ………………………………………………………………

Nhiệm vụ (4) ……………………………………………………………………

mau-hop-dong-lam-viec-xac-dinh-thoi-han-trang-1
Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn trang 1

ĐIỀU 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Thời giờ làm việc (5):   …………………………………………………………

Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ……………………………

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

 1. Quyền:

– Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

– Phương tiện đi lại làm việc (6):  ………………………………………………………

– Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): ……………………………………

Bậc:  …………………….. Hệ số lương ……………………………………………………………

– Phụ cấp (nếu có) gồm (7): ……………………………………………được trả …………… lần vào các ngày ………………………… hàng tháng.

– Thời gian xét nâng bậc lương: …………………………………………………………

– Khoản trả ngoài lương. ……………………………………………………………

– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ……………………………………

……………………………………………………………………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

……………………………………………………………………………………………

– Chế độ bảo hiểm (8): …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (9): ………………………………..

– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác (10) …………………………………………………………

 1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

mau-hop-dong-lam-viec-xac-dinh-thoi-han-trang-2
Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn trang 2

ĐIỀU 4QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 1. Quyền:

– Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người được tuyển dụng.

– Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

 1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

– Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……… năm ………….

– Những vấn đề về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.

Hợp đồng này làm tại …………………….. ngày ……….. tháng ……… năm ………

Người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên
Người được tuyển dng
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng du)
Ghi rõ họ và tên
hop-dong-lao-dong-xac-dinh-thoi-han
Hợp đồng lao động xác định thời hạn

HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN 
(Dành cho đối tượng dưới 18 tuổi)

 1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.
 2. Ghi rõ tên người đại điện theo pháp luật của người được tuyển dụng.
 3. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.
 4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và bản mô tả công việc tương ứng.
 5. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.
 6. Ghi phương tiện đi làm việc: do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.
 7. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm…
 8. Ghi cụ thể quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.
 9. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.
 10. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnhvực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Nguồn: Thông tư 15/2012/TT-BNV

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Làm Việc Xác Định Thời Hạn tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.