Hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng là mẫu bản hợp đồng được dùng để ủy thác về việc chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Ủy Thác Dịch Vụ Môi Trường Rừng Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC CHI TRẢ

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Số: …………/HĐUT-DVMTR/20…

– Căn cứ nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định số 147/2016/NĐ-CP  ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP;

– Căn cứ nghị định số 41/2017/NĐ-CP  ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

– Căn cứ nghị định số 05/2008/NĐ-CP  ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;

– Căn cứ thông tư số …./2017/TT-BNNPTNT ngày …. tháng …. năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

mau-hop-dong-uy-thac-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-trang-1
Mẫu hợp đồng ủy thác, chi trả dịch vụ bảo vệ môi trường rừng trang 1

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20… tại ………….., chúng tôi gồm:

  1. Bên A – Bên ủy thác: (Bên sử dụng hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng)

Đại diện: Ông/Bà: …………….……………………….. Chức vụ: ………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………… Fax………………………………..

Tài khoản số:………………………………………………………………………………………………………….

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………….

  1. Bên B – Bên nhận ủy thác: (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng ……………….)

Đại diện: Ông/Bà: ………………………………………. Chức vụ:………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………. Fax………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên cùng nhau thống nhất ký Hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng với các điều, khoản như sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

1. Bên A ủy thác cho bên B trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho cơ sở ………………….. (tên cơ sở sử dụng dịch vụ).
Thời gian và số tiền chi trả:

– Thời gian chi trả: từ ngày 01/01/2011 (đối với những trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng hoạt động sau ngày 01/01/2011 thời điểm chi trả được tính từ ngày có hoạt động sản xuất kinh doanh);

– Mức chi trả và xác định số tiền phải chi trả theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP  và Nghị định số 147/NĐ-CP  của Chính phủ.

Kê khai, phương thức và thời hạn chi trả:
a) Kê khai:

– Trước ngày 15/10 hàng năm, bên A gửi đăng ký kế hoạch nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm tiếp theo cho bên B theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số … /2017/TT-BNNPTNT.

– Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, bên A lập bản kê nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng gửi cho bên B theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số …/2017/TT-BNNPTNT.

– Chậm nhất 50 ngày kể từ ngày kết thúc năm, bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng tổng hợp tình hình nộp tiền dịch vụ môi trường rừng gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số …/2017/TT-BNNPTNT.

b) Phương thức chi trả: bên A chuyển khoản sốtiền chi trả dịch vụ môi trường rừng vào tài khoản của bên B.
c) Thời hạn chi trả:

– Bên A nộp tiền cho bên B theo từng quý, thời gian nộp tiền chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý đối với Quý I, II, III; 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý đối với Quý IV.

mau-hop-dong-uy-thac-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-trang-2
Mẫu hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trang 2

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

  1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

Quyền và nghĩa vụ của bên A được quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP  và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP.

  1. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

a) Quyền hạn

– Đại diện bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng và nhận tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của bên A;

– Được quyền yêu cầu bên A thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ và đúng thời hạn.

b) Nghĩa vụ:

– Thực hiện việc chi trả ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP  (đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh) hoặc thực hiện điều phối số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ cấp tỉnh theo diện tích lưu vực của từng tỉnh (đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam);

– Thông báo cho bên A tình hình thực hiện chi trả ủy thác;

Điều 3. Thời hạn của hợp đồng

Hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng là hợp đồng không thời hạn, trừ trường hợp có sự thay đổi của chính sách Nhà nước.

Điều 4. Trường hợp bất khả kháng

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

  1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu xảy ra tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau tiến hành giải quyết qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được một trong hai bên có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền là căn cứ để giải quyết tranh chấp.
  2. Trường hợp một trong hai bên không chấp nhận Quyết định của cơ quan thẩm quyền thì trong vòng 15 ngày sau khi nhận được Quyết định có quyền khởi kiện ra Tòa án hành chính hoặc Tòa án kinh tế để giải quyết nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước khi khởi kiện. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng các bên có nghĩa vụ phải thi hành.
mau-hop-dong-uy-thac-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-trang-3
Mẫu hợp đồng ủy thác, chi trả dịch vụ bảo vệ môi trường rừng trang 3

Điều 6. Điều khoản cuối cùng.

  1. Hai bên thống nhất thông qua tất cả các điều khoản trên của bản Hợp đồng, cam kết thực hiện tốt các thỏa thuận trong bản hợp đồng này và các quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, Nghị định số 147/2016/NĐ-CP, Nghị định số41/2017/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
  2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 05 bản tiếng Việt, mỗi bản có ….. trang. Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản, 01 bản được gửi Tổng cục Lâm nghiệp/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, giám sát thực hiện./.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Bạn đang xem bài viết Hợp Đồng Ủy Thác Dịch Vụ Môi Trường Rừng tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.