Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-Van là hợp đồng về dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giữa đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua tổ chức I-VAN. Để sử dụng được dịch vụ I-VAN trong khai bảo hiểm xã hội, các đơn vị tham gia sẽ phải đáp ứng những yêu cầu cần thiết bao gồm có chữ ký số hợp lệ, máy tính cài Office (word, excel) từ 2007 trở lên.

Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-Van ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ I-Van Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN

Số: ……./HĐ-BHXH-…….

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

– Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

– Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

– Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

– Căn cứ Nghị định  05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg  ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

– Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

– Căn cứ Quyết định số: …/QĐ-BHXH ngày …/…/… của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng hợp tác của hai bên,

Hôm nay, ngày   tháng   năm   ,tại địa chỉ số:………. Chúng tôi gồm:

BÊN A: BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Địa chỉ:……………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………….

Fax:…………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………

Đại diện:……………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………

BÊN B: Công ty ……………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………..

Fax:…………………………………………………………

Mã số thuế…………………………………………………..

Đại diện:………………………..

Chức vụ:………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử:……………………………………

mau-hop-dong-cung-cap-dich-vu-i-van-trang-1
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-Van trang 1

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-Van giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (sau đây gọi là dịch vụ I-VAN) với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Điều khoản chung

 1. Bên B cung cấp cho bên A dịch vụ I-VAN để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 2. Hai bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ và thực hiện quyền, nghĩa vụ gắn với việc đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng lao động đã lựa chọn giao dịch điện tử về BHXH thông qua Bên B.

Điều 2. Quyền của Bên A

1. Yêu cầu Bên B thiết lập kênh kết nối và duy trì bảo đảm liên tục, an ninh, an toàn và theo đúng quy định về tiêu chuẩn kết nối của Bên A.

2. Yêu cầu Bên B thực hiện cung cấp dịch vụ I-VAN cho người sử dụng lao động kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực.

3. Yêu cầu Bên B chấp nhận việc người sử dụng lao động sử dụng chữ ký số của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số nào khi thực hiện dịch vụ I-VAN do Bên B cung cấp.

4. Yêu cầu Bên B chuyển hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử tới Cổng giao dịch điện tử của Bên A chậm nhất sau 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của người sử dụng lao động và chuyển thông báo của bên A, dữ liệu điện tử của bên A đến người sử dụng lao động theo quy định.

5. Thông báo và yêu cầu Bên B cập nhật các quy định mới về các mẫu, khuôn dạng chuẩn liên quan đến giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội khi chính sách BHXH, BHYT có thay đổi.

6. Yêu cầu Bên B hủy dữ liệu khi cần thiết.

7. Thực hiện đánh giá hàng năm đối với nhà cung cấp dịch vụ I-VAN. Tiêu chí đánh giá gồm:

a) Tính sẵn sàng của dịch vụ I-VAN (mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm);

b) Mức độ hài lòng của khách hàng (tính theo tỷ lệ %).

8. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B vi phạm hợp đồng (hoặc Bên B không đạt tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà cung cấp dịch vụ I-VAN trong 02 lần đánh giá liên tiếp) hoặc cần chấm dứt để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động.

Điều 3. Nghĩa vụ của Bên A

 1. Thiết lập, duy trì, bảo đảm kết nối, tiêu chuẩn kết nối giữa Cổng giao dịch điện tử của Bên A với Bên B để thực hiện cung cấp dịch vụ I-VAN.
 2. Vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu BHXH điện tử bảo đảm liên tục, toàn vẹn, an ninh, an toàn và bảo mật.
 3. Hỗ trợ cho Bên B giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội khi được yêu cầu.
 4. Phối hợp với Bên B hỗ trợ nghiệp vụ cho người sử dụng lao động để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội khi được yêu cầu.
 5. Thông tin kịp thời tới Bên B các quy định mới của Bên A về các mẫu, khuôn dạng chuẩn của dịch vụ giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên Cổng giao dịch điện tử của Bên A.
 6. Cập nhật Bên B vào danh sách công khai các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN trên Cổng thông tin điện tử của Bên A để người sử dụng lao động lựa chọn.
mau-hop-dong-cung-cap-dich-vu-i-van-trang-2
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-Van trang 2

Điều 4. Quyền của Bên B

 1. Được kết nối với Cổng giao dịch điện tử của Bên A để thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
 2. Được Bên A cung cấp các mẫu, khuôn dạng chuẩn để thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ I-VAN.
 3. Được Bên A hỗ trợ để giải quyết các vướng mắc về nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ I-VAN.
 4. Được từ chối cung cấp dịch vụ I-VAN đối với tổ chức không đủ điều kiện tham gia hoặc vi phạm hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của pháp luật.
 5. Được chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với Bên A theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ Bên B

1. Thiết lập kênh kết nối với Cổng giao dịch điện tử của Bên A theo đúng tiêu chuẩn kết nối được Bên A quy định. Tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, viễn thông và các quy định kỹ thuật, nghiệp vụ, bảo mật thông tin do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Thực hiện biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo kết nối với Cổng giao dịch điện tử của Bên A liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, trừ thời gian bảo trì. Thời gian dừng hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử để bảo trì không quá 3% tổng số giờ cung cấp dịch vụ trong một năm.

3. Chuyển hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Cổng giao dịch điện tử của Bên A trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của người sử dụng lao động. Thông báo xác nhận nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử qua địa chỉ thư điện tử cho người sử dụng lao động sử dụng dịch vụ I-VAN. Mọi thông báo, hồ sơ, thông điệp dữ liệu của người sử dụng lao động chuyển cho bên B để bên B chuyển cho bên A và ngược lại đều phải được bên B gắn chữ ký số của bên B.

4. Cung cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ của mình phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm miễn phí để đơn vị sử dụng lao động thuận tiện trong việc kê khai biểu mẫu, hồ sơ gửi cơ quan BHXH.

5. Thực hiện biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng nhằm bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia.

6. Các thông tin, dữ liệu liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN qua sử dụng dịch vụ I-VAN thuộc quyền quản lý, sử dụng của Bên A. Bên B không được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu này vào bất kỳ mục đích nào khác kể cả khi việc hợp tác giữa hai bên đã chấm dứt.

7. Trong quá trình truyền tải thông tin, dữ liệu, Bên B không được can thiệp dưới mọi hình thức làm thay đổi, sai lệch thông tin, dữ liệu do cơ quan BHXH, người sử dụng lao động, người lao động hoặc bên thứ 3 cung cấp. Không được sử dụng dữ liệu của đơn vị sử dụng lao động, người lao động dưới mọi hình thức.

8. Không được hạn chế việc người sử dụng lao động sử dụng chữ ký số khác do bất cứ nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số hợp pháp nào cung cấp để thực hiện các giao dịch điện tử qua dịch vụ I-VAN do bên B cung cấp. Có trách nhiệm đảm bảo cho các giao dịch điện tử của người sử dụng lao động được thực hiện thuận tiện trong mọi trường hợp (chữ ký số của người sử dụng lao động do bên B cung cấp hoặc không phải do bên B cung cấp).

9. Thực hiện hủy dữ liệu theo yêu cầu của Bên A.

10. Thiết lập và cam kết đảm bảo dịch vụ, hỗ trợ khách hàng; bố trí đội ngũ nhân viên kỹ thuật, thường xuyên trực 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần để đảm bảo hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ I-VAN khi được yêu cầu. Cụ thể:

a) Thiết lập tổng đài chăm sóc khách hàng; cung cấp số điện thoại đường dây nóng; hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ qua web và email.

b) Trực tiếp đến đơn vị sử dụng lao động để hỗ trợ cho khách hàng trong vòng 24 giờ nếu các hình thức hỗ trợ khác không đem lại kết quả.

11. Kịp thời khắc phục các sự cố nhằm bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử. Có phương án và hệ thống dự phòng để xử lý tình huống bất thường.

12. Lưu trữ nhật ký giao dịch điện tử trên hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử trong thời gian tối thiểu 10 năm, kể từ thời điểm thực hiện giao dịch thành công. Bảo đảm việc theo dõi và tra cứu thông tin trong thời gian lưu trữ.

13. Thông báo qua địa chỉ thư điện tử cho người sử dụng lao động và Bên A trước 10 ngày khi dừng hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử để bảo trì và có biện pháp xử lý để bảo đảm quyền lợi của các bên có liên quan.

14. Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động cung cấp dịch vụ I-VAN theo yêu cầu của Bên A; Cung cấp đầy đủ thông tin dữ liệu thống kê phục vụ công tác đánh giá định kỳ chất lượng dịch vụ I-VAN.

15. Thường xuyên cập nhật kịp thời các quy định mới của Bên A về các mẫu, khuôn dạng chuẩn liên quan đến giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

16. Thông báo bằng văn bản cho Bên A khi có những thay đổi thông tin về Bên B trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi.

17. Công khai thông báo phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ và số điện thoại hỗ trợ trên website giới thiệu dịch vụ của Bên B.

Điều 6. Về việc thu phí dịch vụ của Bên B đối với người sử dụng lao động

Bên B có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về giá và mức phí dịch vụ thu của người sử dụng lao động.

mau-hop-dong-cung-cap-dich-vu-i-van-trang-3
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-Van trang 3

Điều 7. Trách nhiệm vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

 1. Bên nào vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng. Mức phạt do bên bị vi phạm đưa ra căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và việc khắc phục hậu quả của bên vi phạm.
 2. Bên nào gây thiệt hại đến quyền lợi của bên kia hoặc bên thứ 3 có liên quan thì bên vi phạm có trách nhiệm khắc phục và bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thủ tục giải quyết các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng

 1. Những vấn đề phát sinh trong khi thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ I-Van sẽ được hai bên bàn bạc, thỏa thuận và sửa đổi, bổ sung bằng văn bản.
 2. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp mà hai bên không thống nhất được, hai bên sẽ giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Điều 9. Chấm dứt hp đồng

Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

 1. Theo thỏa thuận của các bên.
 2. Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 3. Trong quá trình hoạt động, Bên B không còn đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg.
mau-hop-dong-cung-cap-dich-vu-i-van-trang-4
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ I-Van trang 4

Điu 10. Hiệu lực thi hành

 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm …
 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng và các quy định khác có liên quan do pháp luật quy định. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến hợp đồng này đều phải có sự đồng ý của các bên bằng văn bản và có đầy đủ chữ ký của hai bên. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước bên kia và trước pháp luật.
 3. Hợp đồng này được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 03 (ba) bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN A

 

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ I-Van tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.