Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Ðất đai được hiểu là thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn theo quy định của Bộ luật Dân sự (sau đây gọi chung là thế chấp bằng quyền sử dụng đất). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Bảo Lãnh Bằng Quyền Sử Dụng Đất Mới Nhất

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số: ……………./HĐBLBGTQSDĐ

 

Hôm nay, ngày …. tháng ……. năm ……., Tại ……………….Chúng tôi gồm có:

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

  1. Bên bảo lãnh:

Ông (bà): …………….……………………………..…Tuổi: ……………………..

– Chứng minh nhân dân số: …………………………………………..…………….

– Cấp ngày: ………………….tại …………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………..…….…..

– Đại diện cho (nếu có): …………………………………………………………….

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

– Số điện thoại: …………………..……..Fax (nếu có): ……………………………

  1. Bên được bảo lãnh:

Ông (bà): ……………………………………………..…Tuổi: …………………….

– Chứng minh nhân dân số: …………………………………………….…………….

– Cấp ngày: ………………………….tại ……………………………..……….……

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….…..

– Đại diện cho (nếu có): …………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………..Fax (nếu có): ……………………………….….……

hop-dong-hop-dong-bao-lanh-bang-qsdđ-1-bao-lanh-bang-qsdđ-1
Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất trang 1
  1. Bên nhận bảo lãnh:

– Ông (bà): ………………………………….….Tuổi: ……………………………

– Nghề nghiệp: ………………………………..…………………………………….

– Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….…

– Hoặc Ông (bà): ……………………………………….…………………………

– Đại diện cho (đối với tổ chức): …………………..………………………….……   

– Địa chỉ: ……………………………………………..…………….……………       

– Số điện thoại: ………………Fax (nếu có): ………………………..……………..

  1. Nghĩa vụ bảo đảm:

– Bên A đồng ý sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C (bao gồm: nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn và phí), trong trường hợp hết thời hạn mà bên C không trả hoặc trả không hết nợ cho bên B .

– Số tiền mà bên B cho bên C vay là: …………………………………………………đ
(bằng chữ ………………………………………………………đồng).

Các điều kiện chi tiết về việc cho vay số tiền nêu trên đã được ghi cụ thể trong Hợp đồng tín dụng. 

  1. Tài sản bảo lãnh:

5.1. Thửa đất bảo lãnh:

– Diện tích đất bảo lãnh: …………………………………………………………m2

– Loại đất: ……………………………………………..……….……..hạng đất (nếu có)

– Thửa số: ………………………………….……….……………………………..

– Tờ bản đồ số: ……………………………………….……………………………..

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: …………………………..………………….…….

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………do……………………cấp ngày….tháng….năm….

hop-dong-bao-lanh-bang-qsdđ-2
Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất trang 2

5.2. Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

– Loại tài sản: ……………………………………………………………….…….     

– Điạ chỉ  của tài sản: …………………………………………………………….

– Đặc điểm kỹ thuật: ………………………………………………………………..

5.3. Giá trị của tài sản bảo lãnh

– Giá trị của tài sản bảo lãnh nêu trên là: …………………………………………………..đ

(bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….đồng)

– Việc xác định giá trị của tài sản bảo lãnh nêu trên chỉ để làm cơ sở xác định mức cho vay của bên B, không áp dụng khi xử lý tài sản để thu hồi nợ. 

  1. Các bên thoả thuận ký hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn như sau:

6.1. Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh

– Quyền được sử dụng đất trong thời hạn bảo lãnh.

– Quyền được nhận tiền vay do bảo lãnh quyền sử dụng đất theo hợp đồng này.

– Quyền được xoá bảo lãnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký và xoá thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

– Không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục đích sử dụng đất; không huỷ hoại giảm giá trị của đất đã bảo lãnh.

hop-dong-bao-lanh-bang-qsdđ-3
Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất trang 3

6.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh:

– Quyền yêu cầu bên bảo lãnh giao giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất bảo lãnh và giấy tờ về sở hữu tài sản gắn liền với đất bảo lãnh (nếu có).

– Quyền kiểm tra, yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này.

– Có nghĩa vụ cho bên bảo lãnh vay đủ số tiền theo hợp đồng này.

– Trả lại giấy tờ cho bên bảo lãnh khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng này.

6.3. Quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh

– Được vay đủ số tiền theo hợp đồng này.

– Thực hiện các nghĩa vụ mà các bên đã thoả thuận.

  1. Các bên thoả thuận các phương thức xử lý quyền sử dụng đất và tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ như sau:

– Xử lý quyền sử dụng đất và tài sản đã bảo lãnh để thu hồi nợ theo hợp đồng này.

– Trường hợp các bên không thoả thuận được việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản đã bảo lãnh để thu nợ thì bên nhận bảo lãnh được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đấu giá quyền sử dụng đất đã bảo lãnh hoặc khởi kiện ra Toà án, phát mại tài sản gắn liền trên đất (nếu có) để thu nợ.

  1. Các thoả thuận khác:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

hop-dong-bao-lanh-bang-qsdđ-4
Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất trang 4
  1. Cam kết của các bên:

– Bên bảo lãnh cam kết rằng quyền sử dụng đất đem thế chấp và tài sản gắn liền với đất là hợp pháp và không có tranh chấp.

– Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Bên nào không thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Hợp đồng này lập tại…………………………., ngày…..tháng…..năm……thành ……..bản và có giá trị như  nhau:

+ Bên bảo lãnh giữ ……………bản;

+ Bên nhận bảo lãnh giữ  ……. bản;

+ Bên được bảo lãnh giữ …….. bản;

+ Đăng ký bảo lãnh giữ  …….  bản;

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền sau đây xác nhận:

BÊN BẢO LÃNH        BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH      BÊN NHẬN BẢO LÃNH

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Bảo Lãnh Bằng Quyền Sử Dụng Đất tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.