Hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm là hợp đồng dịch vụ theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ trưng bày sản phẩm theo hình thức nhất định và nhận thanh toán; bên nhận cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm ở phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Trưng Bày Giới Thiệu Sản Phẩm Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Số…/HĐTBGTSP

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN A)…………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Fax:.…………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ……………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………. làm đại diện.

BÊN DỊCH VỤ (BÊN B)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Fax: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………… làm đại diện.

mau-hop-dong-dich-vu-gioi-thieu-trung-bay-san-pham-trang-1
Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm trang 1

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A thuê bên B trưng bày giới thiệu hàng hóa ……………………………… với các yêu cầu cụ thể sau:

1.1. Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại các địa điểm …………………………….. 

1.2. Số lượng mẫu hàng là ……………… đảm bảo các tiêu chuẩn ……………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HÀNG TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU

2.1. Trưng bày hàng mẫu trong tủ kiếng, có đèn chiếu sáng, có bảng hiệu giới thiệu chất lượng, công dụng, giá cả ….

2.2. Cử nhân viên giới thiệu và quảng cáo, phát catague cho khách tham quan.

2.3. Vị trí đặt mẫu hàng, đặt tại … (mô tả vị trí nơi đặt hàng)

2.4. Đặt số lượng mẫu hàng, ở các tủ kiếng ….

2.5. Bán, miễn phí cho khách hàng với số lượng ….

2.6. Cách bảo quản loại hàng …

2.7. Cách thay đổi mẫu hàng … sau … ngày …… tháng …….. năm ………..

Điều 3 Thù lao dịch vụ và thanh toán

  1. a) Bên A thanh toán cho bên B tiền thù lao là ………… đồng (Bằng chữ:………………)
  2. b) Phương thức thanh toán ………………………………………………………………..
  3. c) Thời hạn thanh toán là chia ra làm ………. đợt
  4. d) Bên A thanh toán các chi phí hợp lý khác do bên B (nếu có) như:

– Tiền mua tủ kiếng, giá đỡ, vật lót …

– Công chuyên chở hàng mẫu, phương tiện phục vụ trưng bày.

– Vẽ bảng hiệu, ….…

 ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hàng hóa trưng bày giới thiệu hoặc phương tiện cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày giới thiệu hàng hóa;

c) Cung cấp thông tin về hàng hóa,dịch vụ mà mình trưng bày giới thiệu, phương tiện cần thiết khác cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng và chịu trách nhiệm về các thông tin này.

d) Trả thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

4.2. QUYỀN CỦA BÊN A

a) Yêu cầu bên B thực hiện thoả thuận trong hợp đồng;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

mau-hop-dong-dich-vu-gioi-thieu-trung-bay-san-pham-trang-2
Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm trang 2

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

a) Thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo thoả thuận trong hợp đồng;

Bên B không được chuyển giao hoặc thuê người khác thực hiện dịch vụ nếu không được sự chấp nhận của bên A; trong trường hợp chuyển giao nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho người khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm với bên A;

b) Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa trưng bày giới thiệu, các tài liệu, phương tiện được giao trong thời hạn thực hiện hợp đồng; khi kết thúc trưng bày giới thiệu hàng hóa, phải bàn giao đầy đủ hàng hóa, tài liệu, phương tiện trưng bày giới thiệu cho bên A, nếu gây thiệt hại cho bên A thì phải bồi thường.

5.2. QUYỀN CỦA BÊN B

a) Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu và các phương tiện cần thiết khác theo thoả thuận trong hợp đồng;

c) Nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

mau-hop-dong-dich-vu-gioi-thieu-trung-bay-san-pham-trang-3
Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm trang 3

ĐIỀU 7: THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm……. đến ngày….. tháng….. năm….. Được gia hạn theo đợt mở hội chợ triển lãm của bên B khi bên A có thông báo đề nghị bằng văn bản.

Hợp đồng này được thành lập thành…… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…….bản

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

                          Chức vụ                                                             Chức vụ

                  (Ký tên, đóng dấu)                                             (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 118 Luật thương mại 2005;

(2) Đối tượng của hợp đồng này phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 119 Luật thương mại 2005;

(3) Nêu rõ địa danh cụ thể;

(4) Cấm tổ chức trưng bày, giới thiệu những hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 123 Luật thương mại 2005.

 

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Trưng Bày Giới Thiệu Sản Phẩm tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.