Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đúng quy định Hợp đồng chuyển nhượng dự án là hợp đồng thỏa thuận về thay đổi chủ đầu tư thực hiện dự án đó. Trong nhiều trường hợp việc thay đổi chủ đầu tư cần có sự đồng ý của cơ quan chức năng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án  phần cuối của bài viết.

Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Toàn Bộ Dự Án Mới Nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

Số ……/ HĐKT

                                                                                                         …….., ngày……..tháng…… năm…….

Căn cứ văn bản cho phép chuyển nhượng dự án …..….. số ….. ngày … tháng …năm …..của……….

Chúng tôi gồm:…………………………………………………………………….

Bên chuyển nhượng dự án (sau đây gọi tắt là Bên chuyển nhượng):

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………..………………………

Ông (bà):………………………………………………………………………………………….…..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Số CMND (Hộ chiếu): ……………………….… Cấp ngày ……./……../…….., tại:……………………………….

Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Bên nhận chuyển nhượng dự án (sau đây gọi tắt là Bên nhận chuyển nhượng ):

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..

Số CMND (Hộ chiếu): ………………………… Cấp ngày …../……./……., tại:…………………………………..

Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: …………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án ……………….với các nội dung sau:

I. Nội dung toàn bộ dự án được chuyển nhượng:

  1. Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt.
  2. Kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự án.
mau-hop-dong-chuyen-nhuong-toan-bo-du-an-trang-1
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án trang 1

II. Giá chuyển nhượng:

 ………………………………………………………………………………………………………………..

III. Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác)……… , trong đó:

– Trả lần đầu là:…………………………đồng vào ngày……./………/……..

– Trả tiếp là: ……………………………đồng vào ngày……./………/………

Các quy định khác do hai bên thoả thuận:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

IV. Bàn giao và nhận dự án :

  1. Cách thức bàn giao : bàn giao trên hồ sơ, bàn giao trên thực địa…
  2. Thời gian bàn giao ………………………………………

V. Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng :

1. Quyền của Bên chuyển nhượng:

a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đủ tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao toàn bộ dự án đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.

c) Các quyền lợi khác do hai bên thoả thuận :……

2. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

a) Bàn giao toàn bộ dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi thường thiệt hại;

b) Bảo vệ, quản lý toàn bộ dự án trong thời gian chưa bàn giao xong toàn bộ dự án cả về hồ sơ và trên thực địa.

c) Thông báo cho khách hàng và các bên có liên quan về việc chuyển nhượng dự án.

d) Giải quyết dứt điểm những cam kết đã thoả thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm giải quyết không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng.

d) Các nghĩa vụ khác do hai bên thoả thuận ….

mau-hop-dong-chuyen-nhuong-toan-bo-du-an-trang-2
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án trang 2

VI. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

1. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng:

a) Nhận bàn giao toàn bộ dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian quy định tại hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện tiếp dự án;

c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng về giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng sau khi đã nhận chuyển nhượng

d) Các quyền lợi khác do hai bên thoả thuận

2. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

a) Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng đã ghi trong Hợp đồng;

b) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và của khách hàng mà các bên đã thống nhất

c) Tiếp nhận toàn bộ dự án tại thực địa và hồ sơ dự án đúng thời hạn đã thoả thuận;

d) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng ….)

e) Các nghĩa vụ khác do hai bên thoả thuận………….

 VII. Các thoả thuận khác (nếu có)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

mau-hop-dong-chuyen-nhuong-toan-bo-du-an-trang-3
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án trang 3

VIII. Cam kết của hai bên

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung hợp đồng chuyển nhượng dự án đã ký kết. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, hai bên bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì việc giải quyết tranh chấp do Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng lập thêm được hai bên ký kết sẽ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

2. Hợp đồng này được lập thành … bản và có giá trị như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày có chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh./.

    Bên chuyển nhượng                                                    Bên nhận chuyển nhượng

(Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)         (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Hợp đồng xây dựng dựa trên căn cứ của Luật kinh doanh bất động sản

(2) Hợp đồng cần có công chứng, chứng thực.

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Toàn Bộ Dự Án tại chuyên mục Mẫu hợp đồng dịch thuật của Công ty Dịch thuật CVN. Nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ dịch thuật hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,…hay bất cứ dịch vụ dịch thuật nào khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được báo giá dịch thuật hợp đồng tốt nhất, rẻ nhất và uy tín nhất.

Xem thêm danh sách mẫu hợp đồng được cập nhất mới nhất:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.